قرارداد واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور

مدارک مورد نیاز انعقاد قرارداد جهت دانشجویان پژوهش محور

 1. تکمیل و امضا فرم معرفی دانشجو به دانشگاه توسط استاد راهنما
 2. ارائه طرح تحقیقاتی منعقده توسط استاد راهنما با شخص حقیقی و یا حقوقی (نسخه اصل)
 3. ارائه مدارک هویتی دانشجو شامل
 • رونوشت شناسنامه
 • رونوشت کارت ملی
 • مدرک تحصیلی ارشد (ارائه اصل و کپی آن هم زمان جهت برابر با اصل نمودن)
 • اصل ریز نمرات مقطع کارشناسی و ارشد
 • ارائه مدرک نظام وظیفه
 • دریافت استعلام حوزه معاونت آموزشی جهت مشخص نمودن تعداد واحد جبرانی و اصلی
 • ارائه اصل مدارک هویتی و تحصیلی الزامی می باشد.

 

ارائه مدارک هویتی جهت استاد راهنما

 1. رونوشت حکم کارگزینی
 2. گواهی اشتغال به کار
 3. رونوشت شناسنامه و کارت ملی

 

 

 

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)

کلید واژه ها: قرارداد مجریاستاد راهنمادانشجوی دکتری پژوهش محور