دانشکده فنی و مهندسی

 

 

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

زمان

مکان

۱

بازدید از پست برق صنایع فولاد

گروه برق

شنبه

۲۴/۹/۹۷

۱۴-۸:۳۰

صنایع فولاد

۲

کارگاه آموزشی ربات‌های پرنده

آقای دکتر مکوندی

یکشنبه

۲۵/۹/۹۷

۱۶-۱۳

سالن اجتماعات

دانشکده مهندسی

۳

برگزاری مسابقه ارائه پژوهش در ۳ دقیقه (3MT)

دانشکده

فنی و مهندسی

دوشنبه

۲۶/۹/۹۷

۱۷-۱۴

 

آمفی تئاتر

دانشکده علوم انسانی

۴

گارگاه زلزله، چا ل ش‌ها و خطرات

آقای دکتر رؤفی

سه شنبه

۲۷/۹/۹۷

۱۷-۹

 

سالن اجتماعات

دانشکده مهندسی

۵

کارگاه آموزشی برد آردینو

آقای دکتر آقاجری

چهارشنبه

۲۸/۹/۹۷

۱۷-۱۴:۳۰

 

سالن اجتماعات

دانشکده مهندسی

بازدید