اعضاء هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی رشته تخصصی سمت پست الکترونیک
دکتر لاله رومیانی شیلات رئیس مرکز l.roomiani@yahoo.com
دکتر مهران جواهری بابلی شیلات   mehranjavaheri@gmail.com
دکتر ابوالفضل عسکری ساری شیلات   askary-sary@yahoo.com
دکتر مژده چله مال دزفول نژاد شیلات   m_chelemal@yahoo.com
دکتر منصوره قائنی شیلات   mansoreh.ghaeni@gmail.com