فعالیتها و خدمات

فعالیتها و خدمات پژوهشی مرکز: 

 1. ارائه فرمولاسیون جیره های جدید آبزیان
 2. تولید بیوماس جلبک های دریایی مختلف
 3. اجرای طرح پایلوت آزمایش های انواع محصولات دارویی و مکمل های غذایی جهت پرورش آبزیان
 4. سنجش فلزات سنگین در انواع آبزیان
 5. ساخت انواع پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها در تغذیه آبزیان
 6. شناسایی انواع باکتری ها و انگل های بیماریزای آبزیان
 7. تولید انواع فرآورده های جدید آبزیان
 8. غنی سازی ماهیان با انواع عناصر ضروری
 9. اندازه گیری اسیدهای آمینه و ترکیب شیمیایی بافت ماهیان
 10. امولسیون غنی ساز انواع زئوپلانکتون ها
 11. کاربرد انواع عصاره و اسانس های گیاهی در جیره غذایی آبزیان