مرکز تحقیقات آبزیان

با توجه به گستردگی، شرایط خاص و اهمیت منابع آبی استان خوزستان، موقعیت منطقه و نیز شرایط آب و هوایی بسیار مناسب جهت پرورش انواع ماهیان گرم آبی و وجود پتانسیل تکثیر و پرورش ماهیان بومی در منطقه، توسعه و استمرار مطالعات و تحقیقات شیلاتی در منطقه را ایااب نمود است. لذا مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان دانشگا آزاد اسلامی واحد اهواز با هدف ارائه خدمات به پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی به همت جمعی از اساتید گرو تکثیر و پرورش آبزیان در واحد اهواز را اندازی گردید و خدمات زیر را ارائه می نماید.

آدرس مرکز: اهواز بزرگراه گلستان فلکه فرهنگشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز صندوق پستی ۱۹۱۵
شماره تلفن ۲۴- ۳۳۳۴۸۴۲۰