مراکز علمی و تحقیقاتی


برای دسترسی به وب سایت های مراکز علمی و تحقیقاتی و هم چنین مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه، لینک مربوطه را انتخاب نمایید.
 

مرکز رشد فناوری و کارآفرینی

مرکز تحقیقاتی مهندسی سطح پیشرفته و نانومواد
مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان
سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد ساها