منابع کتابخانه دیجیتال

پایگاههای اطلاعاتی دسترسی آزاد

دسترسی به منابع پایگاههای اطلاعاتی زیر از طریق اینترنت داخل دانشگاه میسر می باشد.
 


مرجع  کنفرانسها و مقالات علمی

Islamic World Science Citation center

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 
Crop Orotection Compendium

Gateway to the worldl&39;s applied life sciences


Aquaculture Compendium

Forestry Compendium

The Animal Health & Production Compendium


Invasive Species Compendium