مجتمع آزمایشگاهی

 

 توجه به اینکه رسالت آموزشی و پژوهشی این واحد دانشگاهی، تربیت پژوهشگر و نیروی متخصص در مقاطع تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تولید علم می باشد، فضاهای مجتمع آزمایشگاهی در دو بخش اصلی و بخشهای فرعی ذیل تقسیم بندی شده اند :

                              1-       آزمایشگاههای مشخصه یابی Characterization laboratory 

        آزمایشگاه پراش پرتو ایکس XRD......................................................................X-Ray Diffraction  

        آزمایشگاه فلورسانس پرتو ایکس XRF .......................................................... X-Ray Fluorescence

        آزمایشگاه طیف سنجی مادون قرمز فوریه  FT-IR Spectroscopy…..…………………………FT-IR

        آزمایشگاه طیف سنجی جذب اتمی Atomic Absorption Spectroscopy….……………………AAS

        آزمایشگاه طیف سنجی ماورابنفش و مرئی ............................................... Uv-Visible Spectroscopy
 

                             2-       آزمایشگاههای پژوهشی  Research Laboratories

        آزمایشگاه شیمی آلی و معدنی

        آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی فیزیک

        آزمایشگاه فیزیک

        آزمایشگاه محیط زیست

        آزمایشگاه آب و فاضلاب

        آزمایشگاه شیلات

        آزمایشگاه زراعت

       آزمایشگاه خاکشناسی