آزمایشگاه طیف سنجی جذب اتمی AAS

آزمایشگاه طیف سنجی جذب اتمی AAS

Atomic Absorption spectroscopy PG Instrument 990


شرح مختصر دستگاه :
این دستگاه با سوخت شعله استیلن - هوا یا N2O استیلن کار می‌کند. البته در بعضی موارد به جای سیتم شعله از کوره گرافیتی استفاده می‌شود .
در دستگاه اتمیک برای تولید خط طیفی مشخص ،از لامپ کاتد توخالی استفاده می شود. در مورد آماده سازی نمونه ها و در واقع تزریق نمونه باید توجه کرد که نمونه های داده شده به دستگاه را باید به صورت محلول و در واقع یونیزه به دستگاه بدهیم که بوسیله دستگاه مکیده شده و وارد سیستم می‌شود.

توانایی دستگاه جذب اتمی :
این دستگاه قادر است که غلظت مقادیر بسیار جزئی وناچیز عناصر فلزی را در نمونه‌های مورد آزمایش اندازه‌گیری کند. این مقادیر می‌توانند در حد ppm مورد سنجش قرار گیرند. البته درصورت استفاده از کوره گرافیتی به‌جای شعله می توان این حساسیت راتا حد ppb بالا برد. دستگاه جذب اتمی را می توان در زمینه های مختلف آنالیز از جمله زیستی، دارویی، بیولوژی، شیمیایی، کشاورزی،خاک سنگ‌های‌معدنی و آلیاژها به کار برد و همچنین در بخش صنایع‌غذایی و صنعتی هم کاربرد فراوان دارد.