معرفی معاونت

دکتر فرید جمالی شینی

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته تخصصی: فیزیک

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: faridjamali@iauahvaz.ac.ir

google scholar