دکتر علی عصاره

تحصیلات: دکتری تخصصی

رشته تخصصی: آبیاری و زه کشی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: a.asareh@iauahvaz.ac.ir

Google Scholar